REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO fullsklep.pl dla umów zawartych od 25 grudnia 2014r.

Dane kontaktowe:

DOMAN Dariusz Domański
ul. KEN 9/50
37-450 Stalowa Wola
e-mail: sklep@fullsklep.pl lub fullsklep@gmail.com
telefon: +48 512-450-168 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie). Za pośrednictwem telefonu kontakt możliwy wyłącznie w godzinach pracy sklepu, które są określone w zakładce KONTAKT.

Dane sprzedającego

Sprzedający:
Doman Dariusz Domański
KEN 9/50
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865-204-14-08
REGON: 180804345
GIODO nr księgi: 141480
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG nr wpisu do ewidencji działalności 46576/2012 pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=41faf86b-6c42-4ec9-8eaa-80c01fc06b2a
adres sklepu internetowego: www.fullsklep.pl
Konto bankowe
nazwa banku: mBank
numer konta: 11 1140 2004 0000 3602 8025 9255 dla wpłat PLN / ZŁOTÓWKACH
numer konta: 24 1140 2004 0000 3912 1162 7751 dla wpłat EUR / EURO
Kod SWIFT / BIC mBank: BREXPLPWMBK
IBAN mBank: PL + pełny numer rachunku

§1 Definicje

Adres e-mail – aktualny i używany adres e-mailowy Klienta podany w procesie aktywacji Konta lub podany w formularzu zamówienia.

Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

Cookies (ciasteczka) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika przez przeglądarkę internetową, które serwer WWW może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Domyślne parametry cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona  w cenniku koszty dostaw znajdującym pod adresem KOSZT WYSYŁKI

Dowód zakupu – paragon lub faktura wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie jego wariantów, ilości i warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Gwarancja – dobrowolne, pisemne zobowiązanie gwaranta (najczęściej producenta) do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym.

Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającegozakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient zalogowany – osoba mająca dostęp do indywidualnego konta Sklepuwymagającego logowania.

Kodeks cywilny – Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) z późniejszymi zmianami.

Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

Konsument – z godnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz.121) Za konsumenta uważa się pełnoletnią osobę fizyczną dokonującą uSprzedającego czynności prawnej (zakupu – przedmiotu, usługi) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (np. handlową, rzemieślniczą lub wolnym zawodem).

Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym gromadzone są dane Klienta w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

Login – alfanumeryczny, unikalny ciąg znaków przypisany do Kupującegozalogowanego, niezbędny w procesie dostępu do wybranych funkcjonalności Sklepu.

Link aktywacyjny – link przesyłany drogą mailową do Kupującego. Za pomocą Linku aktywacyjnego można aktywować Konto.

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie – pokwitowanie odbioru przesyłki.

Nowa ustawa / Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, której przepisy wchodzą w życie 25 grudnia 2014r.

Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona w stopce strony w zakładce FORMY PŁATNOŚCI.

Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotemzamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, lub spółka prawa handlowego wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna).

Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

Trwały nośnik – potwierdzenie zawarcia umowy dostarczone konsumentowi „w rozsądnym czasie”, najpóźniej w chwili dostarczenia zamówienia. Nośnikiem trwałym będzie wydruk w formie papierowej, ale i wiadomość e-mail lub plik PDF.

Umowa / Umowa zawarta na odległość – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących. Umowa zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem, bez fizycznej i jednoczesnej obecności obu stron, zawarta z wykorzystaniem systemu zawierania umów na odległość (np. sprzedaż w sklepie internetowym).

Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

 1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewniłKonsumenta,
 3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformowałSprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
 5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedającyponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
 6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba żeSprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Zamówienie – dobrowolne oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu internetowego www.fullsklep.pl określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatnościmiejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzyKupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Inne miejsca wydania rzeczy proponowane przez Klienta będą uzgadniane ze Sprzedającym indywidualnie w formie pisemnej, poprzez adres e-mail: sklep@fullsklep.pl lub Doman Dariusz Domańskiul. KEN 9/5037-450 Stalowa Wola.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest na stronie Sklepu w stopce pod nazwą KOSZTY WYSYŁKI. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep daje możliwość, w której Kupujący zwraca się (pisemnie na e-mail  sklep@fullsklep.pl z prośbą o udostępnienie mu innej niż standardowo oferowane przez Sklep formy wysyłki – wtedy taka wysyłka realizowana jest na odpowiedzialność i koszt Kupującego

5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

6. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

7. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawności działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 10 lub nowsza, FireFox wersja 34.0.5 lub nowsza, Opera wersja 26.0 lub nowsza, Chrome wersja 39.0 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.fullsklep.pl, należy je wszystkie wyłączyć. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Sklepu Internetowego, jeżeli sprzęt, z którego korzysta Klient nie spełnia wymagań w/w.

8. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien dokonać rejestracji konta w sklepie podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

9.1 Do rejestracji konta wymaga się podania adresu e-mail (loginu) oraz ustawienia hasła. Po zarejestrowaniu dla Kupującego tworzone jest konto umożliwiające śledzenie stanu zamówienia, rejestrowanie historii zamówień, itp.

W celu rejestracji Konta należy wejść na stronę Sklepu wybrać w nagłówku MOJE KONTO następnie za pomocą interaktywnego formularza w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty, informacje, pola wyboru dokonać rejestracji konta.

Do dokonania rejestracji konta przez Kupującego niezbędne jest podanie w interaktywnym formularzu rejestracyjnym następujących danych:

 • adres e-mail,
 • hasło (min. 6-ścio cyfrowe hasło).
 • i zaznaczenie pola wyboru “Akceptuję warunki regulaminu. Zgadzam się na otrzymywanie informacji w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.”

Po naciśnięciu przycisku przez Kupującego “Zarejestruj się” system wygeneruje komunikat:

Konto zostało założone. Aby zalogować się do sklepu, sprawdź pocztę i kliknij na link potwierdzający poprawność adresu e-mail.”

Po poprawnej weryfikacji e-maila system Sklepu wygeneruje dla Kupującegokomunikat:

Adres e-mail został potwierdzony.

Dzięki założeniu konta Kupujący w Sklepie ma możliwość:

 • stały wgląd w status realizacji zamówień,
 • przeglądanie historii zakupów,
 • możliwość korzystania z przechowalni,
 • zapamiętywanie koszyka,
 • możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

9.2 Do złożenia zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu nie jest wymagana rejestracja (logowanie) Kupującego.

Za pomocą interaktywnego formularza na stronie Sklepu “Twoje dane”

Kupujący samodzielnie podaje wymagane przez Sklep dane, zgodnie z rzeczywistością, do których należą:

Konsument:

 • imię,
 • nazwisko,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • e-mail,
 • dane adresowe (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • opcjonalnie Konsument wypełnia dodatkowe informacje / uwagi.

Osoba prawna lub jednostka organizacyjna:

 • imię,
 • nazwisko,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • e-mail,
 • nazwa firmy
 • NIP
 • dane adresowe (ulica, numer budynku, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • opcjonalnie osoba prawna lub jednostka organizacyjna wypełnia dodatkowe informacje / uwagi.

§3 Zawarcie umowy i realizacja zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez:

a) sklep internetowy www.fullsklep.pl – 24 godziny na dobę,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@fullsklep.pl – 24 godziny na dobę,

c) telefonicznie + 48 512-450-168 wyłącznie w godzinach pracy sklepu, które są określone w zakładce KONTAKT

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 1. wybrać produkt następnie jeśli są dostępne warianty wyboru dla danegoproduktu to wskazać/podać jego warianty a następnie określa ilość i dodajeprodukt Do koszyka;
 2. określić wybór rodzaju dostawy i płatności;
 3. podać miejsca wydania rzeczy podając:

Konsument:

 • imię,
 • nazwisko,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • e-mail,
 • dane adresowe (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • opcjonalnie Konsument wypełnia dodatkowe informacje / uwagi.

Osoba prawna lub jednostka organizacyjna:

 • imię,
 • nazwisko,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • e-mail,
 • nazwa firmy
 • NIP
 • dane adresowe (ulica, numer budynku, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • opcjonalnie osoba prawna lub jednostka organizacyjna wypełnia dodatkowe informacje / uwagi.

4. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 10:00, w soboty oraz w niedziele i święta, realizowane są w najbliższych dniach roboczych.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany adres w formularzu zamówienia przez Klienta.

5. W każdej formie zamówienia warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przezKupującego danych zgodnych z rzeczywistością, pozwalających na weryfikacjęKupującego i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie w czasie nie przekraczającym 48 godzin.

6. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia Kupującemu lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

7. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez Kupującego zamówienia.

8. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

9. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przezSprzedającego, o czym informuje on Konsumenta poprzez e-maila (status PRZYJĘTE DO REALIZACJI) lub telefonicznie w terminie do 48 godzin od złożeniazamówienia.

10. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncieSprzedającegoSprzedający oczekuje na wpłatę od Konsumenta 7 dni roboczych, jeśli w tym czasie wpłata nie zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedającego to nabywa on prawo do anulowania zamówienia. Konsument zostanie powiadomiony o tym fakcie poprzez e-mail.

11. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przezSprzedającego, o czym informuje on Klienta poprzez e-maila (status PRZYJĘTE DO REALIZACJI) lub telefonicznie w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

12. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie SprzedającegoSprzedający oczekuje na wpłatę od Klienta 7 dni roboczych, jeśli w tym czasie wpłata nie zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedającego to nabywa on prawo do anulowania zamówienia. Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie poprzez e-mail.

13. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcieproduktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów.

14. W przypadku chwilowego braku Produktu na magazynie bądź wyczerpania zapasu danego Produktu, Kupujący jest informowany o tym przez Sklep drogą telefoniczną lub poprzez e-maila w celu zaproponowania:

 • alternatywnego produktu,
 • anulowania Zamówienia,
 • wyznaczenia innej daty dostarczenia produktu, ale nie dłużej niż 14 dni roboczych. (Art. 4921 Jeżeli strona obowiązana do spełnienia świadczenia oświadczy, że świadczenia tego nie spełni, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.)

15. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawydo wskazanego miejsca wydania rzeczy.

16. Po złożeniu zamówienia Sklep daje możliwość korekty, np. zmiany rozmiaru, koloru dopisanie kolejnego produktu lub skasowania wybranego produktu. Kupującychcący dokonać korekty zamówienia powinien niezwłocznie od chwili złożenia zamówienia powiadomić Sklep w formie pisemnej poprzez e-mail jednoznacznie określając swój wybór. Korekty nie da się nanieść jeśli: zamówienie jest już gotowe do wysyłki, zamówienie już zostało wysłane, gdy zamawiany produkt jest personalizowany (szatka do chrztu, szklana statuetka, statuetka ze szkła akrylowego) na życzenie Kupującego i jest on w trakcie realizacji.

17. Nie ma możliwości wymiany produktu bez rozliczenia pieniężnego. Za odesłany towar Konsument otrzymuje zwrot pieniędzy a następnie realizowane jest nowe zamówienie.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

Polski rząd przyjął w projekcie ustawy próg 10 EUR. Oznacza to, że w Polsce wszystkie transakcje o wartości przewyższającej równowartość 10 EUR, będą podlegały ochronie na podstawie wprowadzanych przepisów.

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy (otrzymania przesyłki), a do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy wysłać na: email sklep@fullsklep.pl lub na adres Doman Dariusz Domański, ul. KEN 9/50, 37-450 Stalowa Wola.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, lub na formularzu dostępnym pod adresem FORMULARZE w stopce strony.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

7. Konsument w przypadku zwrotu Produktu w związku z odstąpieniem, ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróciKonsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróciKonsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobupłatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumentado chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Nie można dokonać zwrotu towaru osobiście w siedzibie Sprzedającego.

12. Konsumentowi według ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (art.38) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 • o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

13. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w  ust. 1, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§5 Rękojmia

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta jeżeli Produkt sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną tzw. rękojmia.
 2. Przez wadę fizyczną Produktu rozumie się niezgodność Towaru z umową, a w szczególności:
 • brak właściwości, które Produkty tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę albo wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia;
 • wydanie Produktu w stanie niezupełnym;
 • jeżeli Produkt został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony, a czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 1. Reklamację należy składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną. Należy zawrzeć w niej następujące informacje:
 • datę sporządzenia oświadczenia reklamacyjnego;
 • strony umowy (sprzedawca i kupujący);
 • datę nabycia towaru, jego rodzaj i cenę;
 • przyczynę reklamacji;
 • czas, w jakim ujawniła się wada;
 • żądanie (np. naprawienia wady, wymiany towaru, obniżenia ceny, zwrotu pieniędzy).
 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 2. Sklep ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądań Klienta, o sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przed upływem tego terminu – w przeciwnym wypadku, jego roszczenia uważa się za zaakceptowane.
 3. Wszystkie koszty związane z uznaną reklamacją pokrywa Sprzedawca.
 4. Przed odebraniem przesyłki (podpisania formularza odbioru) od firmy kurierskiej zalecamy sprawdzenie, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane sugerujemy odmówić przyjęcia przesyłki oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.
 5. Zalecamy również otwarcie przesyłki przy kurierze oraz sprawdzenie jej zawartości. W przypadku stwierdzenia, że towar jest niezgodny z zamówieniem, uszkodzony lub niekompletny prosimy o spisanie przy kurierze protokołu szkody oraz zawiadomienie o tym fakcie Sklepu. Spisanie protokołu ma na celu jedynie ułatwienie i przyśpieszenie reklamacji, a jego brak nie wyklucza postępowania reklamacyjnego.
 6. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 7. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 8. Przyczyną reklamacji nie mogą być wady, o których Konsument wiedział w chwili zawarcia umowy.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej: RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), informujemy, iż Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Kupujący dobrowolnie podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się w stopce strony POLITYKA PRYWATNOŚCI.

§7 Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu www.fullsklep.pl. (w tym zdjęć i opisów produktów, treści, itp.) bez pisemnej zgody właściciela Sklepu.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w stopce Sklepu w zakładce Regulamin zakupów, bezpośredni link https://fullsklep.pl/regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów zawartych między Sprzedawcą, a Klientem będącym Konsumentem w pierwszej kolejności będą rozstrzygane polubownie. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania/siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.