Niniejszy opis określa zasady gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych w ramach usług świadczonych przez Sklep Internetowy Fullsklep.pl dostępny pod adresem www.fullsklep.pl oraz sklepu w serwisie aukcyjnym Allegro pod nazwą PIKLOP, odnośnik do profilu https://allegro.pl/uzytkownik/PikloP

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej: RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma DOMAN Dariusz Domański mająca siedzibę pod adresem ul. KEN 9/50, 37-450 Stalowa Wola, NIP 865-204-14-08, REGON 180804345, oferująca swoje produkty i usługi w sklepie internetowym www.fullsklep.pl oraz w serwisie aukcyjnym Allegro pod nazwą PIKLOP (zwany dalej: fullsklep.pl) 

2) Fullsklep.pl nie powołał Inspektora Ochrony Danych wszelkie uwagi prosimy kierować na:a) adres e-mail: sklep@fullsklep.plb) listownie na adres Doman Dariusz Domański ul. KEN 9/50, 37-450 Stalowa Wola. 

3) Fullsklep.pl pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

a) formularz podczas zakładania konta, w którym Pani/Pan dobrowolnie wprowadzili własne dane, a także później, w związku z zakupami dokonywanymi w fullsklep.pl

b) gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego webd, funkcjonującego pod adresem www.webd.pl

c) od Allegro, tj. od Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000635012, NIP 525-26-74-798, REGON 365331553 w związku z zasadami funkcjonowania portalu www.allegro.pl. Obejmuje to w szczególności przekazanie do nas danych osoby, która wygrała daną aukcję oraz pytań dotyczących takiej lub innej naszej aukcji.

4) Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez fullskep.pl

a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oraz usług drogą elektroniczną będących w ofercie sklepu on-line fullsklep.pl oraz konta Allegro nazwa użytkownika PIKLOP,
b) w fullsklep.pl – zakładania i zarządzania Pani/Pana kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
c) obsługi reklamacji, 
d) obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy),
e) rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych,
f) obsługi procesu sprzedaży oraz obowiązków po sprzedażowych dotyczących transakcji zawartych na innych platformach sprzedaży elektronicznej (internetowej) niż sklep internetowy fullsklep.pl takich jak Allegro, Amazon.
g) kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,
h) obsługa Pani/Pana próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
i) ustosunkowania się do zgłoszonych przez Panią/Pana roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady fizyczne produktów będących w ofercie fullsklep.pl,
j) otrzymywania informacji handlowych od fullsklep.pl lub użytkownika Allegro pod nazwą PIKLOP, ale tylko i wyłącznie gdy zwróci się do nas Pani/Pan z zapytaniem o przesłanie oferty interesujących Cię produktów czy usług. Przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu fullsklep.pl, którym jest:
a) windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych 

5) Dane osobowe nie są wykorzystywane do:
a) udziału w akcjach promocyjnych dotyczących produktów z oferty fullsklep.pl
b) programów lojalnościowych firmy DOMAN Dariusz Domański 

6) Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą:
a) do rejestracji konta: e-mail, hasło
b) do złożenia zamówienia przez osoby fizyczne: e-mail, imię, nazwisko, telefon, ulicę i nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj.
c) do złożenia zamówienia przez osoba prawna: e-mail, imię, nazwisko, telefon, ulicę i nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj, NIP.Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy; konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży Pani/Panu produktów oferowanych przez fullsklep.pl
Podanie Twoich danych jest dobrowolne.d) w serwisie Allegro – zakres otrzymywanych danych osobowych obejmuje informacje aktualnie widniejące w ustawieniach Pani/Pana konta na Allegro, tj. imię i nazwisko, nick Allegro, adres zamieszkania (ewentualnie adres do wysyłki), e-mail oraz telefon. Jeśli dobrowolnie podała Pani/Pan w formularzach Allegro dodatkowe dane osobowe, to również takie dane możemy otrzymać od Allegro. 

7) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane do czasu:
a) obowiązywania okresu gwarancji jakości lub okresu rękojmi za wady produktów,
b) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
c) dane osobowe będą utrwalone w dokumentacji księgowej i przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych,
d) maksymalnie przez okres 3 lata od dnia zakończenia wykonania umowy. 

8) Fullsklep.pl jest uprawniona do przekazywania Pani/Pana danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami fullsklep.pl tj. usługi księgowe, informatyczne, poczty e-mail, pocztowe lub kurierskie, bankowe, płatnicze, operatorów płatności elektronicznych.) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Pani/Pana z fullsklep.pl umowy. W związku z tym Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom fullsklep.pl na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy fullsklep.pl a Podwykonawcami fullsklep.pl.W ramach dochodzenia roszczeń możemy także przekazać dane do rejestrów dłużników, firm zajmujących się windykacją, kancelarii prawnych, a także do organów i instytucji związanych z dochodzeniem roszczeń (mediatorzy, sądy, komornicy).Państwa dane osobowe możemy także przekazać do Allegro w związku z realizacją wymogów i obowiązków nałożonych na nas w regulaminie Allegro.  Ponadto fullsklep.pl jest zobowiązany do przekazywania Pani/Pana danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji walczącym z oszustwami i nadużyciami. 

9) Pani/Pan dane osobowe, nie są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Przekazanie Pani/Pana danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Pani/Pana usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców (firma kurierska) fullsklep.pl posiadających siedziby poza obszarem EOG. 

10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.W każdej chwili możesz pobrać kopię danych logując się na swoje konto. Jeśli zdecydujesz się do nas napisać, dla celów bezpieczeństwa przejdziesz weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, prześlemy Ci kopię Twoich danych, zachowując odpowiednie środki bezpieczeństwa. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
a) w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
b) w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez fullsklep.pl; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
c) w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
d) w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. 

11) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO (po 25 maja 2018 roku – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – PUODO), gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

12) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe fullsklep.pl nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.Co to jest Profilowanie ?
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

13) Prywatność dzieci
Usługi fullsklep.pl skierowane są do wszystkich osób z wyłączeniem dzieci poniżej 18 roku życia. 

14) Fullsklep.pl nie gromadzi danych wrażliwych takich jak: pochodzenie etniczne i rasowe, poglądy polityczne, religijne i filozoficzne, przynależność do partii politycznych i związków zawodowych, szczegółowe dane związane ze zdrowiem i orientacją seksualną. Jeżeli fullsklep.pl kiedykolwiek będzie potrzebować gromadzić takie dane w celu realizacji umowy, wówczas zgłosi się do Klienta po osobną zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych.
 

15) Newsletter, Materiały reklamowe – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego sklepu fullsklep.pl oraz konta Allegro PIKLOP. Więcej informacji znajdą Państwo na stronach Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rodo-informator . Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie: https://www.uodo.gov.pl Cookies (ciasteczka)

Na naszej witrynie internetowej www.fullsklep.pl, która należy i jest administrowana przez DOMAN Dariusz Domański wykorzystuje pliki cookie, pliki te nie zbierają żadnych danych osobowych, pozwalają jedynie na personalną identyfikację użytkownika.Pliki Cookies przesyłane przez witrynę www.fullsklep.pl wykorzystujemy do: zbierania anonimowych statystyk dotyczących sposobu nawigacji i odwiedzin i w sklepie. Dane zebrane w ten sposób pomagają nam w udoskonalaniu naszej witryny. Zaliczają się do nich: odwiedzane adresy URL, źródła z których przychodzi oraz inne informacje powiązane ze sposobem w jaki użytkownik korzysta ze strony internetowej www.fullsklep.pl

Pliki cookie są zapisywane podczas wizyty na stronie internetowej Sklepu na komputerze, telefonie, tablecie, konsoli Klienta dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta jak również pozwala zapamiętać jego preferencje, (np. wybrany język) tak by użytkownik nie musiał ustawiać swoich preferencji za każdym razem, kiedy korzysta z danej strony internetowej. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. 

Administrator witryny fullsklep.pl nie udostępnia plików Cookies podmiotom trzecim. Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje postępowania w celu wyłączenia obsługi plików Cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych:

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera
https://help.opera.com/pl/latest/

Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Safari
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

Urządzenia mobilne:

Android
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Safari – Apple
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Windows Phone
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/11696/windows-phone-7

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Oprogramowanie wordpress zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących obszarów: Cookie dotyczące sklepu (informacje konieczne do przekazania klientom):

  • informacje na temat sesji,
  • ostatnio oglądane produkty,

Cookie dotyczące panelu administracyjnego:

  • informacje na temat sesji,
  • możliwość przeglądania przez administratora sklepu podczas jego wyłączenia dla klientów,
  • podgląd stylów graficznych,
  • integracja z allegro – kontrola pobierania kategorii.

Dodatkowe informacje
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl 

Narzędzie Google Analytics w sklepie www.fullsklep.pl
Google Analytics usługa świadczona przez firmę Google Inc za pomocą której otrzymujemy zbiorcze podsumowanie w postaci statystyk w których nie są zawarte żadne dane identyfikujące osoby (Zasady Google Analytics) odwiedzające nasz sklep. Wszelkie informacje na temat działań użytkowników w obrębie www.fullsklep.pl są przesłane do firmy Google i przechowywane na jej serwerach. Fullsklep.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce ochrony prywatności Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres sklep@fullsklep.pl bądź telefonicznie pod numerem +48.512450168.