Regulamin zakupów do 24.12.2014r

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

dla umów zawartych do 24 grudnia 2014r.

ubranka do chrztu chłopca, niemowlaka

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

3. Sklep internetowy Fullsklep.pl [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

4. Właścicielem sklepu internetowego www.fullsklep.pl jest Darek Domański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

Dj Doman Dariusz Domański,
ul. P.C.K. 6/13
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865-204-14-08
REGON: 180804345

rejestrowany w CEIDG nr wpisu do ewidencji działalności nr 46576/2012,

 • adres strony internetowej www.fullsklep.pl
 • adres poczty elektronicznej sklepu internetowego sklep@fullsklep.pl
 • numer telefonu komórkowego +48 512450168 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)
 • komunikatory internetowe: a) skype: fullsklep, b) gadu-gadu: 47971029
 • nazwa użytkownika Allegro: fullsklep_pl
 • adres profilu Facebook: https://www.facebook.com/ubrankanachrzest

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest zapoznanie się Klienta z Regulaminem Sklepu i jego akceptacja.

6. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego www.fullsklep.pl. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

7. Wszystkie ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz są opisane w zakładce Koszt dostawy.

8. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon lub, na życzenie Klienta FV. Rachunek oraz FV dołączona jest do przesyłki.

9. Towary dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i są objęte 12 miesięczną gwarancją realizowaną przez Sklep lub autoryzowane punkty serwisowe producenta.

10. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego oraz serwisach ogłoszeniowych w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

11. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

12. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

§2 Definicje pojęć

Klient - osoba korzystająca z Sklepu:

 • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu produktów za pośrednictwem sklepu internetowego www.fullsklep.pl.

Produkt – produkt rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, dostępne do nabycia za pośrednictwem sklepu internetowego www.fullsklep.pl.

Klient zalogowany – osoba mająca dostęp do indywidualnego konta Sklepu wymagającego logowania.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Login – alfanumeryczny, unikalny ciąg znaków przypisany do Klienta zalogowanego, niezbędny w procesie dostępu do wybranych funkcjonalności Sklepu.

Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym gromadzone są dane Klienta w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.fullsklep.pl.

Strona Internetowa – strona internetowa www.fullsklep.pl.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

Zamówienie – zamówienie składane przez Klienta na Stronie Internetowej przez telefon lub e-mail na Produkty oferowane do nabycia w Sklepie Internetowym.

Link Aktywacyjny – link przesyłany drogą mailową do Klienta. Za pomocą Linku Aktywacyjnego można aktywować Konto.

Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 Zamówienie - dobrowolne oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Rejestracja – procedura zakładania Konta.

Adres e-mail – aktualny i używany adres e-mailowy Klienta zalogowanego podawany w procesie aktywacji Konta oraz konieczny do zarządzania nim.

Cookies (ciasteczka) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i
zapisywane po stronie użytkownika przez przeglądarkęinternetową, które serwer WWW
może odczytaćprzy ponownym połączeniu sięz tego komputera. Domyślne parametry
cookies pozwalająna odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je
utworzył.

§3 Wymagania techniczne

1. W celu poprawnego korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonania zakupu Produktów sprzęt komputerowy, z którego korzysta Klient, powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

 • Komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 • Posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub nowszej, Chrome w wersji 7.0  lub nowszej, Safari 5 lub nowszą,
 • Zainstalowany odtwarzacz plików Flash.
 • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript
 • Posiadać minimalną rozdzielczość ekranu 1024x768 px; zalecana rozdzielczość ekranu to 1280x800 px.

2. Klient powinien ponadto posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Sklepu Internetowego, jeżeli sprzęt, z którego korzysta Klient nie spełnia wymagań technicznych określonych w ust. 1 powyżej.

§4 Zamówienia

1. Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.

2. Zamówienia na produkty oferowane w Sklepie Internetowym przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.fullsklep.pl. Za pośrednictwem Sklepu zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok.

b) e-mail na adres dostępny na stronie internetowej sklep@fullsklep.pl. Za pośrednictwem e-maila zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok.

c) telefonicznie na numer +48 512-450-168 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora). Za pośrednictwem telefonu zamówienia mogą być składane w godzinach pracy sklepu określone w zakładce Kontakt http://fullsklep.pl/fullsklep_kontakt_adres

d) poprzez komunikatory internetowe skype nazwa użytkownika fullsklep (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora) i gadu-gadu numer użytkownika 47971029 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora). Za pośrednictwem skype i gadu-gadu składane zamówienia nie są przyjmowane przez sklep do realizacji. Komunikatory w/w służą wyłączenie do kontaktu z klientem.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17:00, w soboty oraz w niedziele i święta, realizowane są w najbliższych dniach roboczych.

3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych: Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania przez Klienta Rejestracji w Sklepie.

3.1 Rejestracja konta w Sklepie

Do rejestracji wymaga się podania adresu e-mail (loginu) oraz ustawienia hasła. Po zarejestrowaniu dla Klienta tworzone jest konto umożliwiające śledzenie stanu zamówienia, rejestrowanie historii zamówień, itp.

W celu rejestracji Konta należy wejść na stronę Sklepu wybrać link https://fullsklep.pl/pl/reg i za pomocą interaktywnego formularza w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty, informacje, pola wyboru dokonać rejestracji konta.

Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w interaktywnym formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta:

 • adres e-mail,
 • hasło (min. 6-ścio cyfrowe hasło).

I zaznaczenie pola wyboru "Akceptuję warunki regulaminu. Zgadzam się na otrzymywanie informacji w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną."

Po naciśnięciu przycisku przez Klienta "Zarejestruj się" system wygeneruje komunikat:

"Konto zostało założone. Aby zalogować się do sklepu, sprawdź pocztę i kliknij na link potwierdzający poprawność adresu e-mail."

Po poprawnej weryfikacji e-maila system Sklepu wygeneruje dla Klienta komunikat:

"Adres e-mail został potwierdzony."

Dzięki założeniu konta Klient w naszym Sklepie ma:

 • stały wgląd w status realizacji zamówień,
 • przeglądanie historii zakupów,
 • możliwość korzystania z przechowalni,
 • zapamiętywanie koszyka,
 • możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

3.2 Do złożenia zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu nie jest wymagana rejestracja (logowanie) Klienta.

Za pomocą interaktywnego formularza na stronie Sklepu "Twoje dane" (pod linkiem https://fullsklep.pl/pl/basket/noreg)

Klient Osoba prywatna lub Firma podaje wymagane przez Sklep dane, zgodnie z rzeczywistością, do których należą:

Osoba prywatna:

 • imię,
 • nazwisko,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • e-mail,
 • dane adresowe (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • opcjonalnie Klient wypełnia dodatkowe informacje / uwagi

Firma:

 • imię,
 • nazwisko,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • e-mail,
 • nazwa firmy
 • NIP
 • dane adresowe (ulica, numer budynku, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • opcjonalnie Klient wypełnia dodatkowe informacje / uwagi

3.3 Do złożenia zamówienia poprzez telefon Klient podaje poprzez telefon wymagane przez Sklep dane, zgodnie z rzeczywistością, do których należą:

 • nazwę towaru jaki chcę kupić (kolorystykę, wymiary, ilość itp),
 • imię,
 • nazwisko,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • e-mail,
 • dane adresowe do wysyłki (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • opcjonalnie Klient podaje dodatkowe informacje / uwagi
 • sposób dostawy zamawianego towaru / określa sposób płatności.

3.4 Do złożenia zamówienia poprzez pocztę e-mail Klient ze swojego adresu e-mail wysyła na adres e-mail sklepu sklep@fullsklep.pl wymagane przez Sklep dane, zgodnie z rzeczywistością, do których należą:

 • nazwę towaru jaki chcę kupić (kolorystykę, wymiary, ilość itp),
 • imię,
 • nazwisko,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • e-mail,
 • dane adresowe do wysyłki (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • opcjonalnie Klient podaje dodatkowe informacje / uwagi
 • sposób dostawy zamawianego towaru / określa sposób płatności.

4 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany adres w formularzu zamówienia przez Klienta.

5. W każdej formie zamówienia warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych zgodnych z rzeczywistością, pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

6. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

7. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Produkcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin, kolorystyka produktu i sposób dostawy.

8. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

9. Klient wybierając sposób dostawy opcja:

 • przedpłata
 • przekaz pocztowy

Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu płatności na swoim konie.

10. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

11. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

§4 Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności, http://fullsklep.pl/formy-platnosci-za-zakupy

2. koszty przesyłek / dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce http://fullsklep.pl/koszt-dostawy

3. Klient ponosi koszty dostawy zamawianego produktu(ów).

Klient przed zatwierdzeniem Zamówienia w formularzu zamówień otrzymuje wyraźną informację o wysokości kosztów dostawy, Klient sam dobrowolnie decyduje, które koszty mają zostać doliczone do ceny zamówionego Produktu.

3. Warunkiem wydania towaru przez Sklep jest zapłata przez Klienta za zamówiony towar i przesyłkę. 

4. Zamówienia opłacane za pośrednictwem przelewu lub przekazu pocztowego ulegają anulowaniu po okresie 7 dni roboczych w momencie braku odnotowania płatności na koncie Sklepu. Termin 7 dni roboczych liczony jest od daty złożenia zamówienia przez Klienta do dnia zaksięgowania przelewu na koncie Sklepu.

§5 Czas realizacji zamówienia

1. Sklep dostarcza zamówione Produkty na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu w terminie: 3-7 dni roboczych, w niektórych przypadkach może być to 14 dni roboczych. Dłuższy czas realizacji zamówienia wynika najczęściej z indywidualnego personalizowanego zamówienia.

2. W przypadku chwilowego braku Produktów na magazynie bądź wyczerpania zapasu danego Produktu, Klient jest informowany o tym przez Sklep drogą telefoniczną lub poprzez e-maila w celu zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania Zamówienia.

3. Na czas realizacji zamówienia składa się:

 • czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki, indywidualna personalizacja zamawianego produktu)
 • czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia 1-2 dni robocze.

§6 Wysyłka towaru

1. Zamówione Produkty Sklep wysyła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej firmą kurierską Pocztex natomiast wysyłki zagraniczne Sklep wysyła firmą kurierską DPD.

2. Firma kurierska Pocztex umożliwia sprawdzenie statusu realizacji wysyłki, Klient może sprawdzić lokalizację przesyłki pod adresem http://sledzenie.poczta-polska.pl . Klient na żądanie otrzymuje od Sklepu numer przesyłki, numer podawany jest poprzez telefon, e-mail, komunikator internetowy skype lub gadu-gadu.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4.  koszty przesyłek / dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce http://fullsklep.pl/koszt-dostawy

5. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia zewnętrznego uszkodzenia przesyłki, Sklep zaleca sporządzić protokół szkodowy lub rozbieżności.

§7 Reklamacje

1. Sklep odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można składać pisemnie na adres:

Dariusz Domański
ul. P.C.K. 6/13
37-450 Stalowa Wola

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@fullsklep.pl

3. W przypadku niezgodności towaru z umową sprzedaży Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z czytelnym szczegółowy opisem występujących wad lub opis niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Sklep zaleca podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących produktu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Do reklamowanego towaru jeśli jest to możliwe można dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży lub dowód zakupu. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne.

4. Koszt przesyłki przedmiotu do reklamacji ponosi klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

5. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni roboczych od momentu otrzymania produktu wraz z czytelnym opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii, nie dłuższy niż 30 dni. Odpowiedź Sklepu w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub w inny sposób podany przez Klienta.

6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

7. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

8. Druki reklamacyjne, potrzebne do wypełnienia zgłoszenia, zostaną przesłane drogą elektroniczną do Klienta w momencie wyrażenia przez niego chęci dokonania reklamacji. W celu otrzymania druku prosimy o kontakt pod adresem: sklep@fullsklep.pl

§8 Zwroty / Odstąpienie od Umowy Kupna

1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, wg. ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.).

Zaś zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5) w/w ustawy prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy świadczeń, które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży zamówionych przez niego Produktów, bez podania przyczyn.

2. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni. Termin 10 dniowy w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy (odbioru od kuriera), a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Pisemne oświadczenie Klient wysyła na adres e-mail Sklepu sklep@fullsklep.pl lub wysyła na adres:

Dariusz Domański
ul. P.C.K. 6/13
37-450 Stalowa Wola

Sklep nie przyjmuje przesyłek doręczanych za pobraniem.

4. Klient zwraca produkt/y do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zgodnie z ustawą zwracany Produkt powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

6. Gdy zostaną w całości spełnione postanowienia warunków określonych w ust 2 i 4  umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. W terminie 7 dni roboczych od sprawdzenia towaru Sklep zwróci Klientowi kwotę dokonanych płatności za zamówione Produkty wraz z odsetkami ustawowymi od daty zaksięgowania płatności na rachunek bankowy Sklepu. Klient jest zobowiązany do podania Sklepowi w pisemnym oświadczeniu numer rachunku bankowego, na który Sklep winien zwrócić kwotę dokonanych płatności za zamówione Produkty, chyba że klient wskaże inny sposób zwrotu dokonanych płatności.

7. Gdy nie zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 2 i 4 oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty za zakupione produkty. Sklep powiadomi Klienta poprzez wskazany w oświadczeniu numer telefonu lub adres e-mail o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny Sklep odeśle produkt pokrywając koszt przesyłki i dołączając pisemne uzasadnienie.

8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

9. Zakupione produkty wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta:

 • drukowane,
 • personalizowane,
 • znakowane,
 • wykonane na żądany wymiar, kolor klienta,
 • hafty,

itp. nie podlegają zwrotowi.

10. Druki zwrotu / formularz oświadczenia, zostaną przesłane drogą elektroniczną do Klienta w momencie wyrażenia przez niego chęci dokonania zwrotu.

11. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

§9 Dane osobowe / Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klienta w związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego www.fullsklep.pl, w rozumieniu ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), jest Darek Domański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

Dj Doman Dariusz Domański,
ul. P.C.K. 6/13
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865-204-14-08
REGON:180804345

rejestrowany w CEIDG nr wpisu do ewidencji działalności nr 46576/2012,

 • adres strony internetowej www.fullsklep.pl
 • adres poczty elektronicznej sklepu internetowego sklep@fullsklep.pl
 • numer telefonu komórkowego +48 512450168 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

W związku z funkcjonowaniem Sklepu przetwarza dane osobowe podane przez Klienta przy składaniu zamówienia oraz dane wpisywane do formularzy kontaktowych podczas korzystania ze Strony Internetowej.

2. Dane osobowe Klienta zbierane za pośrednictwem Sklepu internetowego są zbierane w celu realizacji zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może uniemożliwić Klientowi złożenie zamówienia, a Sklepowi - jego realizację.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania a także do żądania ich usunięcia. Aktualizacja danych osobowych odbywa się poprzez kontakt ze sklepem - telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 • adres poczty elektronicznej sklepu internetowego sklep@fullsklep.pl
 • numer telefonu komórkowego +48 512450168 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)
 • pisemnie na adres:

Dariusz Domański
ul. P.C.K. 6/13
37-450 Stalowa Wola

5. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych / serwisów internetowych. Sklep namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego www.fullsklep.pl.

§10 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

1. Sklep i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdej chwili w drodze porozumienia stron.

2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

2.1 Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto)

2.2 Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail: sklep@fullsklep.pl lub też pisemnie na dane:

Dariusz Domański
ul. P.C.K. 6/13
37-450 Stalowa Wola

Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

2.3 W wypadku Klientów będących jednocześnie konsumentami Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Klient obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Sklep Klientowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

2.4 W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

§11 Pliki Cookies

Sklep wykorzystuje pliki typu cookie w celu dostosowania funkcjonowania Strony Internetowej do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz ułatwienia korzystania ze Sklepu Internetowego. Plik cookie to mały plik tekstowy zawierający informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika. Plik cookie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani adresowych użytkownika. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane dla prowadzenia statystyk dostępu do poszczególnych części Strony Internetowej.

Informujemy, iż użytkownik może w każdej chwili skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby odrzucała ona pliki cookies. Może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej , a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jej funkcji.

Sklep przetwarza dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:

 • identyfikacji Klienta jako zalogowanego w Sklepie Internetowym i pokazywania, że jest on zalogowany,
 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 • prowadzenia annimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Klientów, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Klienta.

Informacje uzyskane z plików cookie nie są ujawniane osobom trzecim.

§12 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody właściciela sklepu www.fullsklep.pl.

§13 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu www.fullsklep.pl.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

7. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl